PRIVACYREGLEMENT

Vereniging De Loopplank hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vereniging De Loopplank houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:
Vereniging De Loopplank is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacyreglement hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

1. WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Vereniging De Loopplank onderscheidt twee groepen personen, waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.
1.Deelnemers van het ouderinitiatief, die zich daarvoor als leden hebben verenigd in Vereniging De Loopplank.
2.Kinderen van de leden, die een appartement huren in de Eerste Donk te Ďs Hertogenbosch.

Leden van de vereniging kunnen tevens huurder zijn van een appartement.

Van beide groepen personen worden de persoonsgegevens door Vereniging De Loopplank verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Voornaamgroep 1 en 2
Achternaamgroep 1 en 2
Geboortedatumgroep 2
Geslachtgroep 2
E-mailadresgroep 1 en 2
Telefoonnummergroep 1 en 2
Bankrelatiegroep 1 en 2

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens zullen wij uitsluitend verstrekken aan:
1.Zorginstelling Cello ten behoeve van huisvesting en woonbegeleiding. Met Zorginstelling Cello hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
2.Andere derden, pas nadat u ons hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Een voorbeeld hiervan is, dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan vorderen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

3. BEWAARTERMIJN

Vereniging De Loopplank bewaart uw persoonsgegevens zo lang u lid bent van Vereniging de Loopplank, dan wel zolang u huurder bent van een appartement in de Eerste Donk te ís Hertogenbosch. Dus niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld.

4. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

5. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om ons op te dragen uw persoonsgegevens direct over te dragen aan een andere partij.

6. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


ís Hertogenbosch, mei 2018
Vereniging De Loopplank.